The owner Silvi Kupinskaja

CHAMPIONS WITH OUR BREEDING LINES

KENNEL "MARINGVAR"

Maringvar Riukiu (Kiku)
Maringvar Kawaii-Armas
Maringvar Ryukono Uresiy (Ritshi)
Maringvar Sakura
Maringvar Takara Akina (Dasha)
Satori Vaneoki
 Maringvar Wictoriya
MARINGVAR DAIYA FOR HIN SATORI
Made on
Tilda